top of page
Unit_Linked_desk_land.jpg

       ให้คุณใช้ชีวิตแบบอุ่นใจ กับประกันชีวิตควบการลงทุน 

" มอบความคุ้มครองชีวิตสูง พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน

ตอบโจทย์ครบทุกเป้าหมายทางการเงิน ครอบคลุมความต้องการทุกจังหวะชีวิต " 

Unit Linked คืออะไร

Unit Linked มาจากคำว่า Unit Linked Insurance Policy (ULIP) หรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (กรมธรรม์ Unit Linked) คือ การประกันชีวิตที่ให้ทั้งความคุ้มครองชีวิตและการลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งไม่มีการรับประกันมูลค่ากรมธรรม์ เนื่องจากมูลค่ากรมธรรม์ขึ้นอยู่กับมูลค่าหน่วยลงทุน โดยอาจสูงขึ้นหรือต่ำลงตามผลประกอบการของกองทุนรวม

เบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ Unit Linked แบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 เป็นค่าความคุ้มครองตามที่กรมธรรม์ประกันชีวิตกำหนด โดยผู้ขอเอาประกันภัยสามารถเลือกสัดส่วนความคุ้มครองได้ตามความต้องการ ซึ่งบริษัทประกันชีวิตจะนำเงินส่วนนี้ไปบริหารเอง และบริษัทจะเป็นผู้รับความเสี่ยงจากการนำเงินในส่วนนี้ไปลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินประเภทต่างๆ

ส่วนที่ 2 เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามกรมธรรม์ ที่บริษัทเรียกเก็บ เพื่อเป็นค่าดำเนินการ ค่าดูแลรักษากรมธรรม์ และค่าบริการในการลงทุน ซึ่งจะกำหนดแตกต่างกันไปแล้วแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ของแต่ละบริษัท

ส่วนที่ 3 เป็นส่วนที่จัดสรรเข้าไปเป็นการลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ขอเอาประกันภัยเลือก ซึ่งบริษัทประกันชีวิตจะนำไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามคำสั่งของผู้เอาประกันภัย โดยบริษัทที่รับจัดการเงินดังกล่าวจะออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยบริษัทประกันชีวิตเป็นผู้ดูแลระบบบัญชีกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย

unitLink_detail01.jpg
unitLink_detail02.jpg

​จุดเด่นผลิตภัณฑ์

การปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ

(Automatic Fund Rebalancing Program)

 

บริการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติช่วยรักษาสัดส่วนการลงทุนที่คุณออกแบบไว้ให้คงเดิม เนื่องจากราคาหน่วยลงทุนอาจมีกาเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด ด้วยวิธีการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติทุกไตรมาส ครึ่งปีหรือต่อปีตามที่ผู้เอาประกันภัยระบุโดยระบบจะทำการขายและซื้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพื่อเพิ่มและลดสัดส่วนแต่ละกองทุน

unitLink_detail03.jpg
unitLink_detail04.jpg

มาย สไตล์... ให้คุณได้มากกว่า.. ตอบโจทย์ได้ใน 1 กรมธรรม์ 
ทั้งด้านความคุ้มครอง วางแผนการเงิน และการลงทุน ครอบคลุมความต้องการทุกจังหวะชีวิต

Partner กองทุนสำหรับการลงทุน ที่อลิอันซ์ อยุธยา ได้มีการคัดสรร กองทุนที่มีผลประกอบการดี มีประสบการณ์

และความชำนาญด้านการลงทุน ที่มีระดับความเสี่ยงตั้งแต่ต่ำไปสูง เพื่อให้ลูกค้าได้เลือก ตามความเสี่ยงที่ตนเองสามารถรับได้

logo05.png
logo01.png
logo02.png
logo04.png
logo03.png

หมายเหตุ:

- ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น สิทธิและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ 

- ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย

bottom of page