top of page
it05.jpg

โรคมะเร็งเป็นโรคที่ต้องรักษาต่อเนื่องยาวนาน ค่ารักษาเป็นล้านๆ และเป็นแล้วก็อาจจะกลับมาเป็นซ้ำอีกได้ เราจึงอยากให้คุณทราบเงื่อนไขก่อนทำประกัน เพราะ

อลิอันซ์ อยุธยา เป็นบริษัทประกันชีวิตที่กล้าบอกเงื่อนไข

เสียชีวิตจ่ายน้อย...แต่จัดเต็มเรื่องค่ารักษาวงเงินสูงสุด 9 ล้านบาท เรานำเงินมาทุ่มให้กับค่ารักษาพยาบาลตามจริง ไม่ว่าจะเป็น ค่าผ่าตัด ค่าคีโม ค่าฉายแสง (คุ้มครองแบบครบวงจร ตั้งแต่การวินิจฉัย / การรักษา / ติดตามผล สำหรับมะเร็งทุกระยะ)

จำกัดค่าห้อง...แต่เราคุ้มครองมะเร็งทุกระยะ จัดเต็มค่ารักษา เพราะเราเชื่อว่า มะเร็ง ≠ ตาย (มะเร็งไม่เท่ากับตาย) เราจึงอยากให้คุณนำเงินส่วนใหญ่ไปใช้กับการรักษาพยาบาล และเราก็คุ้มครองมะเร็งทุกระยะตั้งแต่วันแรกที่ตรวจพบจนถึงวันสุดท้ายที่คุณรักษา

ถ้าเคยเป็นมะเร็งมาก่อนทำ ประกันมะเร็งหายห่วง ไม่ได้ แต่ถ้ายังไม่เคยเป็นมะเร็งเราคุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ 85 และไม่ว่าจะกี่ครั้งหลังทำประกันเราก็คุ้มครองต่อเนื่องจนกว่าวงเงินจะหมด

 

รายละเอียดการรับประกันภัย

รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 16 – 60 ปี ต่ออายุได้ถึงอายุ 84 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี
ซื้อได้ 1 สัญญาต่อผู้เอาประกันภัยเท่านั้น

ads_v02.jpg
ads_v03.jpg
bottom of page